School level

Téarmaí agus Coinníollacha

Tugtha cothrom le dáta 8 Aibreán 2014

Is tábhachtach na Téarmaí agus na Coinníollacha seo a léamh go cúramach. Is féidir linn na Téarmaí agus na Coinníollacha seo a thabhairt cothrom le dáta ó am go chéile gan fógra a chur chugat. Cuirfimid athruithe ar bith ar na Téarmaí agus Coinníollacha ar an leathanach seo agus ar bharr an leathanaigh léireoimid na dátaí deireanacha ar a ndearnadh na Téarmaí agus na Coinníollacha sin a athbhreithniú fosta.

Mura n-aontaíonn tú cloí leo sin nó le Téarmaí agus Coinníollacha nua ar bith, ní féidir leat suíomh Idirlín Scoilnet nó suíomhanna Idirlín nó seirbhísí bainteacha eile a úsáid nó a rochtain (nó leanúint lena n-úsáid nó lena rochtain). Is fútsa atá sé an leathanach seo a sheiceáil go rialta lena dhearbhú an bhfuil athruithe ar bith déanta ar na Téarmaí agus ar na Coinníollacha seo agus athruithe ar bith dá leithéidí a athbhreithniú.

Tagairtí do Suíomhanna Idirlín Seachtracha / Ábhar

Tagraíonn suíomh Idirlín Scoilnet d’eagraíochtaí nó do shuíomhanna Idirlín seachtracha nó nascann sé le heagraíochtaí nó le suíomhanna Idirlín seachtracha nach bhfuil smacht ar bith ag Scoilnet orthu agus ní ghlacann sé freagracht ar bith astu. Soláthraítear na tagairtí d’eagraíochtaí nó suíomhanna Idirlín seachtracha agus na naisc leo ar an suíomh Idirlín ar mhaithe le háisiúlacht amháin. Níor cheart duit a ghlacadh leis go bhformhuiníonn siad na heagraíochtaí sin nó a n-ábhar.

Tá ábhar atá faoi úinéireacht tríú páirtí ar shuíomh Idirlín Scoilnet (m.sh. ailt, íomhánna, fothaí sonraí nó sleachta) agus d’fhéadfadh naisc hipeartéacs le suíomhanna Idirlín atá faoi úinéireacht tríú páirtí a bheith ann chomh maith. Soláthraímid ábhar agus naisc tríú páirtí mar chúirtéis dár n-úsáideoirí. Soláthraítear naisc chun críche faisnéise amháin. Níl smacht ar bith againn ar shuíomhanna Idirlín atá faoi úinéireacht tríú páirtí ar bith nó ar ábhar ar bith a luadh ar an suíomh Idirlín seo, a raibh rochtain ag an suíomh Idirlín air nó atá ar fáil ar an suíomh Idirlín seo. Sa mhéid is go bhfuil sé ceadaithe de réir an dlí, dá bhrí sin, ní dhéanaimid suíomhanna Idirlín nó ábhar tríú páirtí ar bith a fhormhuiniú, a urrú, a mholadh ná ní ghlacaimid freagracht ar bith astu ar chuma eile, nó as infhaighteacht suíomhanna Idirlín dá leithéidí. Go sonrach, ní ghlacaimid le dliteanas ar bith a eascródh as líomhain ar bith go sáraíonn ábhar ar bith faoi úinéireacht tríú páirtí (cibé acu an bhfuil sé foilsithe ar an suíomh Idirlín seo, nó ar shuíomh Idirlín ar bith eile) cearta maoine intleachtúla duine ar bith, nó le dliteanas ar bith a eascródh as faisnéis nó tuairim ar bith a bheith ar shuíomh Idirlín nó ábhar tríú páirtí ar bith dá leithéid.

Seanadh Ginearálta, Uiríll, Barántais agus Téarmaí

Sa mhéid is go bhfuil sé ceadaithe de réir an dlí, ní ghlacann Scoilnet agus an Stát agus a seirbhísigh nó a ngníomhairí faoi seach freagracht ar bith as cruinneas, soiléireacht, cuimsitheacht, iomláine, tráthúlacht, oiriúnacht don fheidhm, nádúr nuashonraithe, iontaofacht, nó eile, na faisnéise atá ar fáil ar an suíomh Idirlín seo agus ní thugann siad ráthaíochtaí, gealltanais nó barántais ar bith ina leith. Lena chois sin ní ghlacann siad dliteanas ar bith ar chor ar bith maidir le hearráidí nó easnaimh ar bith i bhfaisnéis dá leithéid nó maidir le muinín ar bith as an bhfaisnéis sin, nó úsáid na faisnéise sin nó le dliteanas ar bith a eascródh as an méid sin.

Cé go rabhamar cúramach agus an suíomh Idirlín seo á chur le chéile againn, sa mhéid is go bhfuil sé ceadaithe de réir an dlí, ní ghlacaimid freagracht ar bith as cailliúint nó as damáiste ar bith a mhaítear gur tharla sé de bharr muinín ar bith as an bhfaisnéis atá ar an suíomh Idirlín seo, nó ar thángthas uirthi tríd an suíomh Idirlín seo, ná ní ghlacaimid freagracht ar bith as caingean ar bith arna déanamh ag duine nó eagraíocht ar bith, pé áit a bhfuil siad bunaithe, mar thoradh, go díreach nó go neamhdhíreach ar an bhfaisnéis atá ar an suíomh Idirlín seo, nó ar thángthas uirthi tríd an suíomh Idirlín seo cibé acu an muidne nó tríú páirtí a chuir an fhaisnéis sin ar fáil.

Bunús na hÚsáide

Agus úsáid á baint agat as an suíomh Idirlín seo, aontaíonn tú go bhfuil sé de réir do chomhairle féin agus do phriacail féin faisnéis ar bith a fhaigheann tú nó a íoslódálann tú ón suíomh Idirlín seo nó tríd an suíomh Idirlín a úsáid.

D’iompraíocht

Cuirtear suíomh Idirlín Scoilnet agus bunachar sonraí na n-acmhainní lenar féidir leat ábhar a uaslódáil nó a phostáil ar fáil chun faisnéis, tuairimí, ábhair agus tráchtanna dlíthiúla, cothroma agus cuí a mhalartú. Admhaíonn tú go bhfuil an fhaisnéis, na sonraí (lena n-áirítear sonraí clárúcháin), an téacs, na bogearraí, an ceol, an fhuaim, na grianghraif, na grafaicí, na físeáin, na teachtaireachtaí ar fad mar aon le hábhair ar bith eile (“Ábhar arna Uaslódáil ag Úsáideoirí”), cibé acu ar ndearnadh iad a phostáil go poiblí nó a sheachadadh go príobháideach, faoi fhreagracht an duine ónar tionscnaíodh an tÁbhar sin arna Uaslódáil ag Úsáideoirí amháin. Ní ghlacann Scoilnet freagracht ar bith as cruinneas, sláine nó cáilíocht Ábhair ar bith arna Uaslódáil ag Úsáideoirí a chuireann tusa nó tríú páirtí ar bith eile ar ár Suíomh Idirlín, agus ní thugann sé ráthaíocht ar bith ina leith.

Admhaíonn tú agus suíomh Idirlín Scoilnet á úsáid agat, go bhfuil an baol ann go bhfeicfidh tú Ábhar arna Uaslódáil ag Úsáideoirí a d’fhéadfadh a bheith maslach, mígheanasach nó déistineach i do thuairim. Féach ár leathanach Cóipchirt le do thoil chun sonraí a fháil ar conas Ábhar den sórt sin arna Uaslódáil ag Úsáideoirí a thuairisciú.

Má sháraíonn tú na Téarmaí agus na Coinníollacha sin, ba cheart duit a bheith ar an eolas go bhféadfadh duine arb éagóir leis/léi uaslódáil ábhair ar bith atá, i measc nithe eile, aithiseach nó lena sáraítear cóipcheart, gníomh a dhéanamh agus mar thoradh air sin d’fhéadfadh sé go nochtfaí sonraí clárúcháin agus sonraí ar bith eile a bhaineann le d’aitheantas agus d’fhéadfadh go mbeadh ort cúiteamh a íoc leis an duine nó leis na gcuideachta arb éagóir leis/léi.

Aontaíonn tú gan na Seirbhísí a úsáid chun: 

 • Ábhar arna Uaslódáil ag Úsáideoirí atá mídhleathach, díobhálach, déistineach, bagrach, maslach, ciapthach, lúbach, aithiseach, comónta, gáirsiúil, clúmhillteach, ionrach do phríobháideachas duine éigin eile, fuafar, nó leatromach ar chine nó eitneach nó eile a uaslódáil, a phostáil, a sheoladh trí ríomhphost nó a sheachadadh ar bhealach ar bith eile;
 • dochar a dhéanamh, nó iarracht dochar a dhéanamh do mhionaoisigh ar dhóigh ar bith;
 • aithris a dhéanamh ar dhuine nó ar aonán ar bith, lena n-áirítear, ach ní iad siúd amháin, ball foirne de chuid Scoilnet, nó do cheangal le duine nó le haonán a shonrú go bréagach nó a mhíléiriú ar chuma eile;
 • ceanntásca a bhrionnú nó aitheantóirí a láimhsiú ar chuma eile d’fhonn bunús Ábhair ar bith arna Uaslódáil ag Úsáideoirí a seachadadh trí shuíomh Idirlín Scoilnet a cheilt;
 • Ábhar arna Uaslódáil ag Úsáideoirí nach bhfuil ceart ar bith agat é a sheachadadh faoi dhlí ar bith nó faoi chaidreamh conarthachta nó muiníneach ar bith (amhail faisnéis ón taobh istigh, faisnéis dhílsithe nó rúnda ar bith a fuarthas nó a nochtadh mar chuid de chaidreamh fostaíochta nó faoi chomhaontuithe neamhnochta) a uaslódáil, a phostáil, a sheoladh trí ríomhphost nó a sheachadadh ar chuma eile;
 • Ábhar ar bith arna Uaslódáil ag Úsáideoirí lena sáraítear paitinn, trádmharc, rún trádála, cóipcheart nó cearta dílsithe (“Cearta”) páirtí ar bith a uaslódáil, a phostáil, a sheoladh trí ríomhphost nó a sheachadadh ar chuma eile;
 • fógraíocht gan iarraidh nó neamhúdaraithe, ábhair bholscaireachta, “dramhphost”, “turscar”, “litreacha slabhra”, “scéimeanna pirimide”, ábhar margaíochta coiscthe lena n-áirítear (ach ní iad sin amháin) margaíocht neamhcheadaithe le leanaí nó margaíocht ina ndéantar iarracht ar chuma eile feidhm a bhaint as leochaileacht linbh, nó cineál ar bith eile sirtheoireachta a uaslódáil, a phostáil, a sheoladh trí ríomhphost nó a sheachadadh ar chuma eile;;
 • ábhar ar bith ina bhfuil víris bhogearraí nó cód, comhaid nó cláir ríomhaire ar bith eile atá deartha chun feidhmiúlacht bogearraí nó crua-earraí ríomhaire nó trealamh teileachumarsáide ar bith a bhriseadh nó chun damáiste a dhéanamh di, í a scrios nó nó í a theorannú, a uaslódáil, a phostáil, a sheoladh trí ríomhphost nó a sheachadadh ar chuma eile;
 • cur isteach ar shuíomh Idirlín Scoilnet nó ar na freastalaithe nó na líonraí atá nasctha le suíomh Idirlín Scoilnet, nó neamhaird a dhéanamh de cheanglais, nósanna imeachta, beartais nó rialacháin líonraithe ar bith a bhaineann le suíomh Idirlín Scoilnet;
 • dlí nó rialachán ar bith is infheidhme a shárú d’aon ghnó nó go neamhdheonach;
 • sonraí pearsanta faoi úsáideoirí eile a bhailiú nó a stóráil agus/nó
 • ábhar a phostáil ina dtagraítear do scoileanna, coláistí nó gníomhaireachtaí aonair - nó dá bhfoirne - cibé acu trína n-ainm, nó gur féidir iad a aithint trí ainm bréige nó trí dhóigh ar bith eile.

Admhaíonn tú nach n-athraíonn Scoilnet nó ná ndéanann siad réamhscagadh ar Ábhar arna Uaslódáil ag Úsáideoirí a phostálann tú ar Suíomh Idirlín Scoilnet, ach ag a mbeidh an ceart (ach ní an oibleagáid) ag Scoilnet agus daoine a ainmníonn sé chun monatóireacht a dhéanamh ar uaslódálacha a dhéantar ar shuíomh Idirlín Scoilnet.  Má chinneann Scoilnet, ina lánrogha féin, gur sháraigh tusa nó úsáideoir eile na Téarmaí agus na Coinníollacha seo nó go bhfuil an tÁbhar arna Uaslódáil ag Úsáideoirí míchuí nó déistineach ar chuma eile, d’fhéadfadh sé go ndiúltódh Scoilnet Ábhar arna Uaslódáil ag Úsáideoirí ar bith a fhoilsiú nó d’fhéadfadh sé é a scrios, gan dliteanas ar bith duitse nó do thríú páirtí. Mura ndéantar ábhar faoi leith a scrios ní chiallaíonn sé go bhfuil an t-ábhar sin á fhormhuiniú nó á ghlacadh againne.

Slánaíocht

Aontaíonn tú Scoil, SFGM – Teicneolaíocht san Oideachas agus a chleamhnaithe a shlánú, a chosaint agus a choimeád ó dhochar ón méid seo a leanas nó ó dhochar i gcoinne an mhéid seo a leanas: dliteanas, caillteanais, éilimh nó costais ar bith arna dtabhú go díreach nó go hindíreach (lena n-áirítear táillí dlíthiúla réasúnta) maidir le do shárú ar na Téarmaí agus ar na Coinníollacha seo, ar dhlí nó rialachán is infheidhme nó ar cheart tríú páirtithe ar bith a bhaineann le húsáid as an Ábhar arna Uaslódáil ag Úsáideoirí, as ár suíomh Idirlín, as seirbhísí agus as uirlisí nó costais ar bith a eascródh as do shárú orthu sin. Áirítear ar an tslánaíocht sin dliteanas ar bith i leith tríú páirtithe, agus costais nó caillteanais ar bith arna dtabhú ag Scoilnet agus/nó ag SFGM – Teicneolaíocht san Oideachas.

Suíomhanna Eile Scoilnet

Tá Scoilnet freagrach as líon suíomhanna Idirlín sainiúil don ábhar agus seirbhísí óstáil suíomh Idirlín/blaganna. Ina measc tá Mapaí Scoilnet, CensusAtSchool, I am an Artist, Imagebank, Sci-spy, Science Unleashed. Gabhann téarmaí agus coinníollacha ar leith leo siúd uile agus moltar duit iad a bheith ar an eolas fúthu má tá sé beartaithe agat iad a úsáid.

Cuntais Scoilnet

Tá Cuntas Scoilnet ar fáil do gach múinteoir atá cláraithe leis an gComhairle Múinteoireachta faoi láthair. Ligeann sé do mhúinteoirí teacht ar raon leathan seirbhísí a chuireann Scoilnet agus SFGM - Teicneolaíocht san Oideachas ar fáil, ach úsáid a bhaint as ainm úsáideora/pasfhocal amháin. Má chláraíonn tú le haghaidh Cuntas Scoilnet, tá tú ag glacadh leis na Téarmaí agus leis na Coinníollacha atá liostaithe thíos. Moltar duit a bheith ar an eolas faoi na coinníollacha agus na téarmaí seo agus mura n-aontaíonn tú leo, ní féidir leat clárú le haghaidh Cuntas Scoilnet.

 • Tá clárúchán le Cuntais Scoilnet pearsanta agus neamh-inaistrithe.
 • Nuair a chláraíonn tú, iarrfar ort sonraí pearsanta fút féin a chur ar fáil -- tá tú faoi oibleagáid faisnéis chruinn agus iomlán fút féin a thabhairt agus a chinntiú go gcoinnítear do shonraí pearsanta cothrom le dáta laistigh de Chuntais Scoilnet.
 • Is féidir leat féin sonraí pearsanta arna gcur isteach agat ar shuíomh Idirlín Bainistíochta Cuntas Scoilnet a athrú tráth ar bith.
 • Níl aon dáta éaga do na sonraí pearsanta a chuireann tú isteach ar ár bhfreastalaithe. Ar iarratas (accounts@scoilnet.ie), scriosfaimid do chuntas.
 • Tá na sonraí pearsanta uile arna sábháil ar ár bhfreastalaithe slán.
 • Coinneoimid na sonraí pearsanta uile a thugann tú dúinn faoi rún agus ní bhainfear úsáid astu ach amháin le rochtain ar sheirbhísí ar líne arna soláthar ag Scoilnet/SFGM - Teicneolaíocht san Oideachas sholáthar agus a údarú. Ní dhéanfar an fhaisnéis a nochtadh ach amháin mar a cheanglaítear faoin dlí nó ar chuspóirí a liostaítear inár gclárúchán leis an gCoimisinéir Cosanta Sonraí (Tag. 13590/A)
 • Uaireanta, féadfaimid sonraí pearsanta a chomhroinnt le comhpháirtithe agus le tríú páirtithe a chomhlíonann feidhmeanna ar ár son. Tá rochtain ag na tríú páirtithe seo ar méid teoranta eolais phearsanta agus ar an eolas sin amháin atá ag teastáil lena bhfeidhmeanna a chomhlíonadh. Ní fhéadfaidh siad é a úsáid chun aon chríche eile, agus tá comhaontuithe i bhfeidhm againn lena chinntiú go bhfuil cleachtais chosanta sonraí na gcomhpháirtithe seo chomh cosanta mar atá ár gcleachtais chosanta sonraí féin.

Ciclipéid ar Líne

Tá an t-ábhar ar Scoil Britannica ar Líne ceadúnaithe go sonrach le haghaidh cuspóirí oideachais laistigh d’Éirinn ar shuíomh Idirlín Scoilnet. Tá úsáideoirí na ciclipéide ar líne seo faoi cheangal na dtéarmaí agus na gcoinníollacha arna leagan síos ag Scoil Britannica ar Líne. Is fútsa atá sé a chinntiú go bhfuil eolas agat ar théarmaí agus ar choinníollacha Scoil Britannica Ar Líne.

Aistriúcháin

Ní ghlacann Scoilnet freagracht ar bith as na haistriúcháin atá curtha ar fáil ar na suíomh Idirlín seo.

Dlínse Dhlíthiúil

Beidh dlínse eisiach ag cúirteanna na hÉireann maidir le díospóid ar bith a eascraíonn as an suíomh Idirlín seo.

Cuir acmhainn leis

Did you know that your Internet Explorer is out of date

To get the best possible experience using our website we recommend that you upgrade to a newer version or other web browser.

Upgrade your browser now

Registering for a Scoilnet Account – your first step to contributing and sharing

What you need...

To register for a Scoilnet Account you will need to have a Teaching Council number and a roll number for your school in Ireland.

If you already have a Scoilnet Account then you can sign in here.

The benefits...

A Scoilnet account will allow you to upload your resources or weblinks to Scoilnet as well as enabling you to share and add resources to a favourites listing. Users who have a Scoilnet Account will also be able to fully access Scoilnet Maps and Census@School from home.


Register

Add this resource to your Learning Path

You need to login before you can add this resource to a Learning Path

Login