School level

Uimhearthacht Iar-bhunscoil


Ar leibhéal na hiar-bhunscoile na spriocanna atá leagtha amach i Litearthacht agus Uimhearthacht don Fhoghlaim agus don Saol: Féachtar sa Straitéis Náisiúnta chun an Litearthacht agus an Uimhearthacht a Fheabhsú i measc Leanaí agus Daoine Óga 2011 – 2020 le feasacht níos fearr ar dhearcthaí dearfacha maidir leis an Matamaitic a chur chun cinn agus níos mó dearcthaí dearfach a chur chun cinn.

Go sonrach, le linn na tréimhse 2011 go 2020 is í an aidhm:

  • Céatadán na ndaltaí a dhéanann an scrúdú Matamaitic Ardleibhéil ag deireadh na Sraithe Sóisearaí a mhéadú (.i., scrúdú an Teastais Shóisearaí nó a choibhéis) go dtí 60 faoin gcéad faoi 2020.
  • Céatadán na ndaltaí a dhéanann an scrúdú Matamaitic Ardleibhéil san Ardteistiméireacht a mhéadú go 30 faoin gcéad faoi 2020.
    (DES, 2011 lch.17)

Is é seo a leanas léargas ginearálta ar na seirbhísí, na tacaí agus na hacmhainní a chuidíonn le múinteoirí an straitéis náisiúnta a chur i bhfeidhm.

An SFGM

D’fhonn tacú le múinteoirí leis an aidhm seo a bhaint amach, d’fhorbair an SFGM seimineáir dhá lá atá dírithe ar mhúinteoirí Nasc Uimhearthachta. Soláthraítear acmhainní agus straitéisí do mhúinteoirí i dtaca leis an dóigh le cláir uimhearthachta a chomhordú laistigh dá scoileanna.

Lena chois sin, leanann an, Tionscadal Mata a chuir an CNCM i bhfeidhm ar bhonn céimnithe ó Mheán Fómhair 2010, de theagasc na Matamaitice a athstruchtúrú agus a athfhuinnmhiú trí níos mó béime a chur ar thuiscint na ndaltaí ar choinceapa na matamaitice agus trí iad a cheangal le heispéiris laethúla.

Leanann an Teastas Sóisearach - Clár Scoile,an ATF agus an GCAT de thionscnaimh a chur i bhfeidhm chun tacú leis an litearthacht a fheabhsú laistigh dá scoileanna.

Scoilnet

Cuireann Scoilnet rochtain ar fáil ar na céadta acmhainn Matamaitice agus Uimhearthachta tarraingteach ar a ndearna múinteoirí Éireannacha athbhreithniú. Bain úsáid as ár bhfeidhm nua cuardaigh chun ceann a oireann do do chuid riachtanas a fháil.


Numeracy image
Post-primary students and Mathematics

Acmhainní a Cruthaíodh i Lár an Aonaigh

Cuir acmhainn leis

Did you know that your Internet Explorer is out of date

To get the best possible experience using our website we recommend that you upgrade to a newer version or other web browser.

Upgrade your browser now

Registering for a Scoilnet Account – your first step to contributing and sharing

What you need...

To register for a Scoilnet Account you will need to have a Teaching Council number and a roll number for your school in Ireland.

If you already have a Scoilnet Account then you can sign in here.

The benefits...

A Scoilnet account will allow you to upload your resources or weblinks to Scoilnet as well as enabling you to share and add resources to a favourites listing. Users who have a Scoilnet Account will also be able to fully access Scoilnet Maps and Census@School from home.


Register

Add this resource to your Learning Path

You need to login before you can add this resource to a Learning Path

Login