School level

Cuimsiú

Aithnítear an cuimsiú san oideachas mar bhuncheart an duine agus is é an bonn le haghaidh sochaí níos cóire agus níos cothroime. Agus beartas agus éiteas um chuimsiú sna scoileanna cinntítear go gcuirtear oideachas ar fáil do leanaí i gcomhthéacs:

  • Riachtanais speisialta oideachais (SEN)
  • An Béarla mar theanga bhreise (EAL)
  • Míbhuntáiste san oideachas
  • Timpeallachtaí oideachais scoileanna coinneála agus cúraim
  • Oideachas idirchultúrtha

Is é seo a leanas léargas ginearálta ar na tacaí agus ar na hacmhainní a bhaineann leis an gcuimsiú:

Seirbhísí Tacaíochta d’Oideachas Speisialta (SESS)

Soláthraíonn SESS tacaíocht do mhúinteoirí i bhfoirm forbartha gairmiúla inscoile agus forbartha gairmiúla aonair. Tairgeann siad seirbhísí tacaíochta ríomhphoist agus teileafóin chomh maith trí 1850 200884 nó info@remove-this.sess.ie. Reáchtálann siad líon tionscnamh chomh maith amhail an Tionscadal Dúshláin (Challenge Project) do leanaí sárchumasacha.

An SFGM

Chuir an tSeirbhís um Fhorbairt Ghairmiúil do Bhunscoileanna, atá comhchuimsithe san SFGM anois, seimineáir agus oiliúint ar fáil sa réimse seo san am a chuaigh thart. Tá na hábhair thacaíochta fós ábhartha agus fós ar fáil.

An Chomhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta

Seachadann an CNOS seirbhís trí ghréasáin náisiúnta d'Eagraithe Riachtanais Speisialta Oideachais (SENOanna) a dhéanann idirchaidreamh leis na tuismitheoirí agus leis na scoileanna agus leis an FSS chun acmhainní a sholáthar chun tacú le leanaí ag a bhfuil riachtanais speisialta oideachais. In 2011 d’fhoilsigh sí an Creat um Oideachas Uileghabhálach: Treoir do scoileanna maidir le cuimsiú daltaí ag a bhfuil riachtanais speisialta oideachais.

Scoilnet

D’fhorbair Scoilnet roinnt bileoga eolais (féach thíos) ina soláthraítear sainmhínithe, saintréithe riachtanas speisialta, straitéisí cuiditheacha agus naisc ghaolmhara chun cuidiú le múinteoirí freagairt a thabhairt don chuimsiú san oideachas.

Próiseas is ea é an t-oideachas uileghabhálach a bhaineann le bunathrú chun feabhais scoileanna agus ionaid foghlama eile chun freastal ar gach leanbh - lena n-áirítear buachaillí agus cailíní, daltaí ó mhionlaigh theangeolaíocha, daonraí tuaithe...

UNESCO, 2009


ABA Autism Classroom Case Study - Video

[Translate to Gaeilge:] Spotlight on Resources Created

Cuir acmhainn leis

Did you know that your Internet Explorer is out of date

To get the best possible experience using our website we recommend that you upgrade to a newer version or other web browser.

Upgrade your browser now

Registering for a Scoilnet Account – your first step to contributing and sharing

What you need...

To register for a Scoilnet Account you will need to have a Teaching Council number and a roll number for your school in Ireland.

If you already have a Scoilnet Account then you can sign in here.

The benefits...

A Scoilnet account will allow you to upload your resources or weblinks to Scoilnet as well as enabling you to share and add resources to a favourites listing. Users who have a Scoilnet Account will also be able to fully access Scoilnet Maps and Census@School from home.


Register

Add this resource to your Learning Path

You need to login before you can add this resource to a Learning Path

Login