School level

Litearthacht

Is dócha gurb í an litearthacht an bhunchloch is riachtanaí den oideachas agus don fhoghlaim ar feadh an tsaoil. Gan í, ní féidir aon rud eile a fhoghlaim.

Déantar í a shainiú mar “an cumas a bheith in ann na cineálacha éagsúla cumarsáide a léamh, a thuiscint agus léirthuiscint chriticiúil a bheith againn orthu, an teanga labhartha, téacs clóite, na meáin chraolta, agus na meáin dhigiteacha ina measc.”(DES, 2011 lch.8)

Mar fhreagairt don straitéis náisiúnta (2011-2020) maidir le feabhas a chur ar an litearthacht agus ar an uimhearthacht cuireann a lán eagraíochtaí raon seirbhísí agus tacaí ar fáil. Áirítear leo siúd:

An SFGM

Cuireann an SFGM seimineáir, forbairt ghairmiúil leanúnach agus acmhainní ar fáil chun tacú le múinteoirí a ainmníodh mar mhúinteoirí Nasc Litearthachta agus le múinteoirí i gcoitinne. Cé go raibh an phríomhbhéim sna seimineáir ar theagasc na teanga béil, rinneadh an próiseas léitheoireachta agus na seánraí scríbhneoireachta, acmhainní luachmhara eile ar ghnéithe na litearthachta amhail tuiscint a threorú agus scríbhneoireacht faoi threoir a chur le chéile chomh maith.

DEIS

Tá cláir litearthachta fhadbhunaithe amhail na Chéad Chéimeanna agus Breith ar an Léitheoireacht fós á bhfeidhmiú faoin tionscnamh DEIS. Cruthaíodh go méadaítear leibhéal litearthachta leanaí i scoileanna ag a bhfuil stádas DEIS leis na cláir sin.

NEPS

Lena chois sin, chuir an tSeirbhís Náisiúnta Síceolaíochta Oideachais pacáiste acmhainní ar fáil dar teideal An Treoir Dea-chleachtais: Idirghabhálacha Éifeachtacha do Dhaoine a bhfuil Deacrachtaí Léitheoireachta acu (Effective Interventions for Struggling Readers Good Practice Guide) chun tacú le múinteoirí cláir éifeachtacha a sheachadadh.

CNCM

Ar deireadh, lasmuigh den straitéis litearthachta, leantar cuspóirí churaclam Béarla na bunscoile ar gach leibhéal i scoileanna agus chuir an CNCM a lán tacaí i bhfeidhm lena chur i bhfeidhm a chinntiú. Áirítear leo siúd scéalta a scríobh i seomra ranga ilghráid i gcomhthéacs an mheasúnaithe don fhoghlaim.

Scoilnet

Cuireann Scoilnet na céadta acmhainní Béarla tarraingteacha ar fáil ar gach leibhéal ar a ndearna múinteoirí Éireannacha athbhreithniú. Bain úsáid as ár bhfeidhm nua cuardaigh chun ceann a oireann do do chuid riachtanas a fháil.

Sa bhliain 2011, d’fhoilsigh an tAire Oideachais agus Scileanna Litearthacht agus Uimhearthacht don Fhoghlaim agus don Saol: An Straitéis Náisiúnta chun an Litearthacht agus an Uimhearthacht a Fheabhsú i measc Leanaí agus Daoine Óga 2011 – 2020 mar mhodh chun tús áite a thabhairt do scileanna litearthachta agus uimhearthachta leanaí ar fud na tíre.


Acmhainní a Cruthaíodh i Lár an Aonaigh


Cuir acmhainn leis

Did you know that your Internet Explorer is out of date

To get the best possible experience using our website we recommend that you upgrade to a newer version or other web browser.

Upgrade your browser now

Registering for a Scoilnet Account – your first step to contributing and sharing

What you need...

To register for a Scoilnet Account you will need to have a Teaching Council number and a roll number for your school in Ireland.

If you already have a Scoilnet Account then you can sign in here.

The benefits...

A Scoilnet account will allow you to upload your resources or weblinks to Scoilnet as well as enabling you to share and add resources to a favourites listing. Users who have a Scoilnet Account will also be able to fully access Scoilnet Maps and Census@School from home.


Register

Add this resource to your Learning Path

You need to login before you can add this resource to a Learning Path

Login